A A A
G堯wna tre嗆 strony

Decyzja w sprawie nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym po這穎nej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako dzia趾a gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha

(Zam: 25.06.2013 r., godz. 10.03)
P這雟k, dn. 24.06.2013r.
GG.6821.1.4.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 124b i art. 124a, art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post瘼owania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267), Starosta P這雟ki,na wniosek Pana Marcina Kochanowskiego- prezesa firmy PEGAS Sp. zo.o. z siedzib w Legionowie przy ul. Batorego 79/81, dzia豉j帷ego w imieniu Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych Gaz- System S.A. w Rembelszczy幡ie

orzeka

1. Udost瘼ni Operatorowi Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie nieruchomo嗆 o nieuregulowanym stanie prawnym po這穎n w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczon jako dzia趾a gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynno軼i zwi您anych z demonta瞠m istniej帷ego zespo逝 odwadniaj帷ego zabudowanego na gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN200 MOP5,0 MPa relacji P這雟k- Uniszki Zawadzkie I obejmuj帷y obszar ok. 1,5 m od osi istniej帷ego odwadniacza i d逝go軼i ok. 6m, g喚boko嗆 wykopu ok. 2,5m. Udost瘼nienie nieruchomo軼i nast徙i na okres 6 miesi璚y, licz帷 od dnia 01.09.2013r.
2. Zobowi您a w豉軼iciela lub osob, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do udost瘼nienia Operatorowi Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie nieruchomo嗆 opisan w punkcie 1 w celu usuni璚ia istniej帷ego zespo逝 odwadniaj帷ego.
3. Zobowi您a Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie do wyp豉ty odszkodowania za udost瘼nienie nieruchomo軼i w wysoko軼i uzgodnionej z w豉軼icielem lub osob, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do nieruchomo軼i.
4. Zobowi您a Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie do przywr鏂enia nieruchomo軼i do stanu poprzedniego, niezw這cznie po demonta簑 zespo逝 odwadniaj帷ego zabudowanego na gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN200 MOP5,0 MPa relacji P這雟k- Uniszki Zawadzkie I.
5. Odm闚i nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno軼i.
6. Og這si niniejsz decyzj w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y poprzez wywieszenie jej w siedzibie Starostwa Powiatowego w P這雟ku i Urz璠u Gminy w Sochocinie na okres 14 dni.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2012r. Pan Marcin Kochanowski, pe軟omocnik Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych- System S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie z這篡 wniosek o wydanie decyzji ograniczaj帷ej spos鏏 korzystania z nieruchomo軼i po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej jako dzia趾a ewidencyjna nr 419 o pow. 0,7000 ha, dla kt鏎ej stan jest nieuregulowany, poniewa w豉軼iciel nieruchomo軼i nie 篡je, w zwi您ku z powy窺zym nie mo積a by這 uzyska zgody w豉軼iciela na udost瘼nienie przedmiotowej nieruchomo軼i. W dniu 03.06.2013r. pismem z dnia 24.05.2013r. pe軟omocnik Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych- System S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie doprecyzowa przedmiotowy wniosek i zwr鏂i si do Starosty P這雟kiego o wydanie decyzji w trybie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, z uwagi na to i roboty budowlane zwi您ane z przedmiotow inwestycj polega造 b璠 na demonta簑 zespo逝 odwadniaj帷ego zabudowanego na gazoci庵u DN200 na dzia販e nr 419, po這穎nej w Sochocinie. Ponadto wnioskodawca w pi鄉ie z dnia 17.12.2012r. przed這篡 wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin dla przedmiotowej dzia趾i nr 419, po這穎nej w Sochocinie, zatwierdzony uchwa陰 Rady Gminy w Sochocinie nr XVI/101/05 z dnia 19.05.2005r. og這szon w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Mazowieckiego nr 170, poz. 5409 z dnia 21.07.2005r., z kt鏎ego wynika 瞠 inwestycja budowy gazoci庵u wysokiego ci郾ienia b璠zie obejmowa豉 r闚nie ww. dzia趾 gruntu.
Powy窺za nieruchomo嗆 ma nieuregulowany stan prawny, gdy w豉軼iciel nieruchomo軼i, Pani Janina Lewandowska zmar豉 06.10.1986r., zgodnie ze odpisem skr鏂onego aktu zgonu Nr 31/1986r., wydanym przez Urz康 Stanu Cywilnego Urz璠u Gminy w Sochocinie, a nie zosta這 przeprowadzone po zmar貫j post瘼owanie spadkowe.
Do ww. stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6-7 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, kt鏎y stanowi i przez nieruchomo嗆 o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie si nieruchomo嗆, dla kt鏎ej ze wzgl璠u na brak ksi璕i wieczystej, zbioru dokument闚 albo innych dokument闚 nie mo積a ustali os鏏, kt鏎ym przys逝guj do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje si r闚nie, je瞠li w豉軼iciel lub u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i nie 篡je i nie przeprowadzono lub nie zosta這 zako鎍zone post瘼owanie spadkowe.
W zwi您ku z powy窺zym, Starosta P這雟ki, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), w dniu 18.02.2013r. poda do publicznej wiadomo軼i informacj o zamiarze wszcz璚ia post瘼owania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo軼i po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej jako dzia趾a ewidencyjna nr 419 o pow. 0,7000 ha, dla kt鏎ej stan jest nieuregulowany zar闚no poprzez og這szenie w prasie o zasi璕u og鏊nopolskim (Gazeta Wyborcza z dnia 18.02.2013r.) jak i w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y (wywieszenie informacji na tablicy og這sze w siedzibie Starostwa Powiatowego w P這雟ku w dniach 20.02.2013r. - 20.04.2013r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Starosta Powiatowego w P這雟ku, a tak瞠 w siedzibie Urz璠u Gminy w Sochocinie w dniach 26.02.2012r. - 26.04.2012r.
Z uwagi na fakt, 瞠 w wyznaczonym dwumiesi璚znym terminie nie zg這si造 si osoby, kt鏎ym przys逝guj prawa rzeczowe do nieruchomo軼i, zgodnie z art. 114 ust.4 i art. 115 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, post瘼owanie administracyjne dotycz帷e udost瘼nienia nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej numerem dzia趾i 419 o pow. 0,7000 ha zosta這 wszcz皻e przez wywieszenie zawiadomienia o wszcz璚iu post瘼owania w formie og這szenia na tablicy og這sze Starostwa Powiatowego w P這雟ku oraz na stronie internetowej urz璠u w dniach 04.06.2013r.-14.05.2013r. Nast瘼nie w dniach 17.06.2013r.- 21.06.2013r. zosta這 wywieszone zawiadomienie o zapoznaniu si stron z materia貫m dowodowym w przedmiotowej sprawie, r闚nie w formie og這szenia na tablicy og這sze Starostwa Powiatowego w P這雟ku oraz na stronie internetowej urz璠u starostwa.
Zgodnie z art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, w drodze decyzji zobowi您uje w豉軼iciela, u篡tkownika wieczystego lub osob, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do nieruchomo軼i do udost瘼nienia nieruchomo軼i w celu wykonania czynno軼i zwi您anych z konserwacj, remontami oraz usuwaniem awarii ci庵闚 drena穎wych, przewod闚 i urz康ze, nienale膨cych do cz窷ci sk豉dowych nieruchomo軼i, s逝膨cych do przesy豉nia lub dystrybucji p造n闚, pary, gaz闚 i energii elektrycznej oraz urz康ze 陰czno軼i publicznej i sygnalizacji, a tak瞠 innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiekt闚 i urz康ze niezb璠nych do korzystania z tych przewod闚 i urz康ze, a tak瞠 usuwaniem z gruntu tych ci庵闚, przewod闚, urz康ze i obiekt闚, je瞠li w豉軼iciel, u篡tkownik wieczysty lub osoba, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do nieruchomo軼i nie wyra瘸 na to zgody.
W my郵 art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami przepisy m.in. art. 124b stosuje si odpowiednio do nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym.
Zgodnie z informacj udzielon przez pe軟omocnika Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych- System S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie w pi鄉ie z dnia 13.05.2013r. znak L.dz.0564/DP/TT/2013 na dzia販e o numerze ewidencyjnym 419, po這穎nej w Sochocinie znajduje si zesp馧 odwadniaj帷y, kt鏎y stanowi podziemny zbiornik na skropliny, po陰czony z gazoci庵iem DN200 z wyprowadzonymi ruroci庵ami. Pe軟omocnik o鈍iadczy, i przewiduje si demonta istniej帷ego orurowania zespo逝 odwadniaj帷ego. Po wykonaniu rob鏒 budowlanych teren zostanie uporz康kowany. Obszar zaj皻y podczas wykonywania prac budowlanych b璠zie obejmowa obszar ok. 1,5 m od osi istniej帷ego odwadniacza i d逝go軼i ok. 6m, g喚boko嗆 wykopu to ok. 2,5m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu na rysunku nr PB-ODW-I-5747-Z1-0, stanowi帷ym za陰cznik graficzny zawieraj帷y wskazanie obszaru prac budowlanych na przedmiotowej dzia販e.
Starosta P這雟ki uzna, 瞠 w przedmiotowej sprawie istniej przes豉nki do wydania decyzji w trybie art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, udost瘼niaj帷ej przedmiotow dzia趾 nr 419, po這穎n w Sochocinie, kt鏎ej stan prawny jest nieuregulowany, z uwagi na demonta zespo逝 odwadniaj帷ego zabudowanego na gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN200 MOP5,0 MPa relacji P這雟k- Uniszki Zawadzkie I, oraz 瞠 planowane roboty budowlane dotycz realizacji celu publicznego (sie gazowa) i zobowi您a w豉軼iciela lub osob, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do udost瘼nienia Operatorowi Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie przedmiotowej nieruchomo軼i.
Ponadto, zgodnie z art. 124b ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami udost瘼ni przedmiotow nieruchomo嗆 Operatorowi Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie od dnia 01.09.2013r. na czas nie d逝窺zy ni 6 miesi璚y w celu usuni璚ia zespo逝 odwadniaj帷ego.
Jednocze郾ie na podstawie art.. 124 b ust. 4 w zw. z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, organ prowadz帷y post瘼owanie zobowi您a Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie do przywr鏂enia nieruchomo軼i do stanu poprzedniego, niezw這cznie po demonta簑 zespo逝 odwadniaj帷ego zabudowanego na gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN200 MOP5,0 MPa relacji P這雟k- Uniszki Zawadzkie I oraz do wyp豉ty odszkodowania za udost瘼nienie nieruchomo軼i w wysoko軼i uzgodnionej z w豉軼icielem lub osob, kt鏎ej przys逝guj inne prawa rzeczowe do nieruchomo軼i.
Zgodnie z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami w przypadkach okre郵onych w art. 108 kodeksu post瘼owania administracyjnego lub uzasadnionych wa積ym interesem gospodarczym starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, na wniosek podmiotu, kt鏎y b璠zie realizowa cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezw這czne zaj璚ie nieruchomo軼i po wydaniu decyzji zezwalaj帷ej na przeprowadzenie lub zak豉danie okre郵onych urz康ze. Podobnie jak w przypadku opisanym w art. 122 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, decyzji o niezw這cznym zaj璚iu nieruchomo軼i nadaje si rygor natychmiastowej wykonalno軼i. Mamy tu wi璚 do czynienia z dwiema decyzjami – pierwotn (wyw豉szczeniow lub zezwalaj帷 na wej軼ie na teren nieruchomo軼i i dokonywanie tam okre郵onych prac) oraz kolejn (pozwalaj帷 na niezw這czne zaj璚ie nieruchomo軼i), kt鏎ej nadaje si rygor natychmiastowej wykonalno軼i. Przy wyst徙ieniu wszystkich powo豉nych okoliczno軼i (wydano decyzj o udost瘼nieniu nieruchomo軼i, wniosek z這穎ny zosta przez uprawniony do tego podmiot i spe軟iona zosta豉 powo豉na przes豉nka o charakterze materialnym), starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, jest zobligowany do wydania decyzji administracyjnej zezwalaj帷ej na natychmiastowe zaj璚ie nieruchomo軼i.
W zakresie wniosku pe軟omocnika o wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1a o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalno軼i decyzji o udost瘼nieniu nieruchomo軼i gruntowej po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej nr dzia趾i 419 o pow. 0,7000 ha, Starosta P這雟ki odm闚i nadania rygoru natychmiastowej wykonalno軼i. Post瘼owanie w przedmiocie udost瘼nienia nieruchomo軼i oraz post瘼owanie o zezwolenie na niezw這czne zaj璚ie nieruchomo軼i, jak to wykazane wy瞠j, a wydane w ich zako鎍zeniu decyzje administracyjne ko鎍z dwie przedmiotowo odr瑿ne sprawy.
Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalno軼i jest niedopuszczalne w 鈍ietle przywo豉nych procedur i przepis闚.

Bior帷 pod uwag okoliczno軼i faktyczne i prawne orzeczono jak w sentencji.
Na niniejsz decyzj przys逝guje prawo wniesienia odwo豉nia do Wojewody Mazowieckiego, za po鈔ednictwem Starosty P這雟kiego, 09-100 P這雟k ul. P這cka 39, w terminie 14 dni od daty dor璚zenia.

Otrzymuj:

1. Marcin Kochanowski- pe軟omocnik Operatora Gazoci庵闚
Przesy這wych GAZ- SYSTEM S.A. w Rembelszczy幡ie
PEGAS Sp.z o.o.
ul. Batorego 79/81
05- 120 Legionowo
(adres korespondencyjny)
2. Urz康 Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
(celem wywieszenia na tablicy og這sze na okres 14 dni
pocz患szy od dnia dor璚zenia decyzji)
3. Starosta P這雟ki
u. P這cka 39
09-100 P這雟k
(celem wywieszenia na tablicy og這sze na okres 14 dni oraz dokonanie obwieszczenia na okres 14 dni do publicznej wiadomo軼i na stronie internetowej urz璠u
4. a/a

Jacek Dadan
Naczelnik Wydzia逝 Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo軼iami

Nie podlega op豉cie skarbowej
na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h.
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op豉cie skarbowej
(Dz.U.2012.1282 j.t.)
Podinspektor Wioleta Krygier- Szuli雟ka

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies