Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:

(Zam: 20.05.2014 r., godz. 09.10)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam
że w dniu 12.05.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. 19-go Stycznia 39B 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
1. Pobór wód podziemnych z ujęcia ujmującego czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą studni Nr 1 i Nr 2, usytuowanych na terenie działki nr ewid. 152 i 360 w miejscowości Krępica, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie na potrzeby zaopatrzenia wodociągu gminnego Gminy Płońsk
2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krępica gm. Płońsk, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 152 poprzez staw zlokalizowany na dz. nr 109/1 do rowu melioracyjnego R-A (działka nr ewid. 81/4 obręb Krępica) gm. Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, pokój nr 215, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies