Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Naruszewo

(Zam: 26.09.2014 r., godz. 09.10)
RŚ.6341. 53 .2014 Płońsk, dnia 23.09.2014 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.09.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława, postępowanie administracyjne w sprawie:

1. Stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego i następnie do rzeki Naruszewki dla ujęcia w m. Naruszewo, udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 10.09.2004 r znak RŚ 6223-10/04
2. Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wód z gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Naruszewo za pomocą studni Nr 1A i Nr 2, usytuowanych na terenie działki nr ewid. 130/3 obręb Naruszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości: Naruszewo, Skarboszewo, Skwary, Radzymin, Postruże, Wichorowo, Wola Krysk, Wróblewo, Krysk Nowy, Strzembowo, Drochowo, Krysk, Dłutowo, Rąbież, Radzyminek
3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Naruszewo gm. Naruszewo, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 130/3 obręb Naruszewo wylotem do rowu melioracyjnego na terenie działki nr ewid. 133 obręb Naruszewo, gm. Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies