Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego, obręb Koziminy Stachowe gm. Płońsk

(Zam: 04.12.2014 r., godz. 09.15)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 31.10.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) przebudowę rowu melioracyjnego RC-4 na terenie działki nr ewid. 67/2 i 68/2 obręb Koziminy Stachowe gm. Płońsk, poprzez wykonanie przepustu PVC Ø 100 cm pod koroną drogi gminnej stanowiącej działkę nr ewid. 178 obręb Koziminy Stachowe
2) wykonanie przepustów pod przebudowywaną drogą gminną w m. Koziminy Stachowe, gm. Płońsk, umożliwiających przeprowadzanie pod koroną drogi wód opadowych i roztopowych zgodnie z naturalnymi spadkami terenu
w km drogi 0+005 na terenie działki nr ewid. 179 obręb Koziminy Stachowe
w km drogi 0+286 na terenie działki nr ewid. 178 pomiędzy działkami nr ewid. 98 i 99 obręb Koziminy Stachowe
w km drogi 0+367 na terenie działki nr ewid. 178 pomiędzy działkami nr ewid. 93 i 94 obręb Koziminy Stachowe
w km drogi 0+577 na terenie działki nr ewid. 199/5 pomiędzy działkami nr ewid. 199/6 i 68/2 obręb Koziminy Stachowe
w km drogi 0+680 na terenie działki nr ewid. 199/3 pomiędzy działkami nr ewid. 199/8 i 70 obręb Koziminy Stachowe
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 315, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.12.2014 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Sławomir Walczak
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies