Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Wołowca zam. 09-100 Płońsk, ul. Sadowa 11

(Zam: 24.06.2015 r., godz. 11.08)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 10.06.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Wołowca zam. 09-100 Płońsk, ul. Sadowa 11, postępowanie administracyjne w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 03.06.2005 r znak RŚ 6223/12/05 na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej do celów nawadniania upraw plantacji borówki amerykańskiej w miejscowości Płońsk z otworu studziennego zlokalizowanego na działce nr 415 w Płońsku.

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód pobór wody podziemnej z własnego ujęcia, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 415 w miejscowości Płońsk, na terenie plantacji borówki amerykańskiej, w ilości
Q max h = 12,5 m3/h
Q max dob = 60,0 m3/d
Q śr dob = 90,0 m3/dobę
Q max r = 8 490 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies