Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwu studni nr 1 i 2

(Zam: 14.07.2015 r., godz. 11.44)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 08.07.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Polmlek Raciąż Sp. z o.o. ul. Zawoda 48,
09-140 Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 01.03.2010r. znak RŚ.6223-7/2010-2 zmienionej decyzją z dnia 08.06.2012r. znak RŚ.6341.19.2012 udzielającej pozwolenia na szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwu studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce nr ewid.: 6/2 w miejscowości Witkowo gmina Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie, w części dotyczącej sposobu wykorzystania pobranej z ujęcia wody.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.
Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies