Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo w ramach inwestycji"Rozbudowy drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”

(Zam: 24.11.2015 r., godz. 13.43)
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.), w nawiązaniu do obwieszczenia Starosty Płońskiego z dnia 18 listopada 2015 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych:

1) wykonanie rowów przydrożnych:
- na odcinku od km 0+446,5 do km 0+624,5 oraz od km 0+764,2 do km 1+027,2 drogi gminnej Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami:
- w km 0+353,9 na teren działki nr ewid. 32 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+557,9 na teren działki nr ewid. 38 obręb 0034 Troski
- w km 0+753,0 na teren działki nr ewid. 38 obręb 0034 Troski
- w km 0+774,5 na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Troski
- w km 0+997,7 na teren działki nr ewid. 39 obręb 0034 Troski
- na odcinku od km 0+511,8 do km 0+734,9 drogi gminnej Troski – Wróblewo (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami:
- w km 0+530,70 na teren działki nr ewid. 18 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+582,70 na teren działki nr ewid. 10 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+683,50 na teren działki nr ewid. 9 obręb 0038 Wróblewo
- w km 0+710,00 na teren działki nr ewid. 1/3 obręb 0038 Wróblewo
- na odcinku od km 0+739,5 do km 0+853,5 drogi gminnej Troski – Wróblewo (rów prawostronny): wraz z przepustem pod zjazdem:
- w km 0+747,50 na teren działki nr ewid. 4/1 obręb 0038 Wróblewo
- na odcinku od km 0+072,7 do km 0+184,7 oraz od km 0+996,3 do km 1+936,7 drogi gminnej Nr 300519W Wróblewo - Zaborowo (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami:
- w km 0+164,20 na teren działki nr ewid. 120 obręb 0012 Michałowo
- w km 1+098,60 na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+136,40 na teren działki nr ewid. 381 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+253,60 na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+285,30 na teren działki nr ewid. 380 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+385,60 na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+419,30 na teren działki nr ewid. 379/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+514,20 na teren działki nr ewid. 379/2 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+609,45 na teren działki nr ewid. 378 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+667,00 na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+699,00 na teren działki nr ewid. 377/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+753,35 na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+764,20 na teren działki nr ewid. 376/1 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+818,70 na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo
- w km 1+867,10 na teren działki nr ewid. 375 obręb 0040 Zaborowo
- na odcinku od km 0+000 do km 0+507,8 drogi gminnej Wróblewo - Beszyno (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdem:
- w km 0+230,70 na teren działki nr ewid. 13 obręb 0001 Beszyno
- na odcinku od km 0+019,9 do km 0+259,1 drogi gminnej Nr 300535W Wróblewo - Michałowo (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami:
- w km 0+046,5 na teren działki nr ewid. 13 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+055,8 na teren działki nr ewid. 14 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+076,3 na teren działki nr ewid. 15 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+097,2 na teren działki nr ewid. 16 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+127,2 na teren działki nr ewid. 17 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+152,9 na teren działki nr ewid. 18 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+186,7 na teren działki nr ewid. 19 obręb 0001 Beszyno
- w km 0+221,9 na teren działki nr ewid. 20 obręb 0001 Beszyno

2) odbudowę prawostronnego rowu przydrożnego na odcinku od km 0+624,5 do km 0+758,5 drogi gminnej Nr 300518W Skarboszewo – Wróblewo (rów prawostronny)

3) wykonanie przepustów pod drogami gminnymi:
- w km 1+935,5 DG Nr 300519W Wróblewo – Zaborowo
- w km 0+007,0 DG Wróblewo – Beszyno
- w km 0+627,9 DG 300518W Skarboszewo - Wróblewo
- w km 0+780,5 DG Troski

4) przebudowę przepustu pod drogą gminną Nr 300518 W Skarboszewo – Wróblewo w km 0+057,1

5) odbudowę rowów przydrożnych przy drodze krajowej DK 50 na odcinkach od 42+016,0 do km 42+061,5 , od km 42+127,0 do km 42+304,0 w m. Troski oraz od km 41+091,0 do km 41+328,3 w m. Wróblewo wraz z przebudową przepustów pod włączeniami w drogę krajowa DK 50 dróg gminnych :
- DG Troski – Wróblewo w m. Troski
- DG Troski w m. Troski
- DG 300518 W Skarboszewo – Wróblewo w m. Wróblewo

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawna wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku i Gminy Naruszewo oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies