Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia z dnia 27.04.2006r.znak RŚ.6223-7/06 i wydania pozwolenia na odprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie

(Zam: 09.05.2016 r., godz. 09.42)
RŚ.6341.26.2016 Płońsk, dnia 06.05.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 05.05.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Baboszewo ul. Warszawska 91, 09-130 Baboszewo postępowanie administracyjne w sprawie:

• stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2006r. znak RŚ.6223-7/06 na odprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii do rzeki Dobrzycy,
• wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 145/2 położonej w miejscowości Cieszkowo Kolonia, gmina Baboszewo do rzeki Dobrzycy.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies