Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i istniejącego przepustu, pod włączeniem drogi gminnej (ul. Wiosennej) do drogi krajowej nr 10 w m. Brody, gm. Płońsk dla GDDKiA w Warszawie.

(Zam: 19.05.2016 r., godz. 12.56)
RŚ.6341.40.2016 Płońsk, dnia 17.05.2016 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 10.05.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i istniejącego przepustu z rur PCV Ø 40 cm, długości = 9,00 m na PCV Ø 60 cm, długości = 29,00 m pod włączeniem drogi gminnej (ul. Wiosennej) do drogi krajowej nr 10 w km 450+122 SP w miejscowości Brody, gmina Płońsk.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies