Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na nawadnianiu upraw za pomocą deszczowni na rzecz Spółki Agrarnej AR. Sp. z o.o.

(Zam: 07.06.2016 r., godz. 09.35)
RŚ.6341.28.2016, Płońsk, dnia 02.06.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 15.04.2016 r zostało wszczęte, na wniosek dwóch Zakładów: Spółki Agrarnej AR Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zdunowo 48, 09-142 Załuski oraz Green Factory Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zdunowo 48, 09-142 Załuski postępowanie administracyjne w sprawie:
• stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 29.04.2013r. znak RŚ.6341.8.2.2013 na wspólne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb nawodnień rolniczych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, znajdujących się na działkach nr ewid. 48/27 w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski, powiat płoński oraz dla potrzeb funkcjonowania Zakładu Green Factory Artur Rytel w Zdunowie ze studni głębinowej Nr 1, znajdującej się na działce nr ewid. 48/27 w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski, powiat płoński,
• wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego (poprzez 3 studnie wiercone zlokalizowane na działce nr ewid. 48/29) dla potrzeb dwóch Zakładów: Spółki Agrarnej AR SP. z o.o. w siedzibą w miejscowości Zdunowo 48, 09-142 Załuski do celów nawodnień rolniczych oraz Green Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunowie 48, 09-142 Załuski na potrzeby funkcjonowania Zakładu przetwórstwa i sprzedaży świeżych warzyw.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Jednocześnie działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), informuję o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane skomplikowanych charakterem sprawy oraz koniecznością umożliwienia stronom postępowania składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz zachowania terminów w niniejszym postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 24.06.2016 r.


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies