Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy wszczętego na wniosek Gminy Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

(Zam: 16.01.2017 r., godz. 08.32)
RŚ.6341.76.2016 Płońsk, dnia 11.01.2017 r

Działając na podstawie art 49 w związku z art. 10, art. 36 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), o zakończeniu postępowania dowodowego, wszczętego na wniosek Gminy Czerwińsk nad Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowych: S2 – podstawowej i S1 – rezerwowej, na terenie działki nr ewid. 78/2 obręb 0030 Wychódźc, gm. Czerwińsk n/Wisłą, powiat płoński, woj. mazowieckie

2) szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia w postaci studni głębinowych: S2 – podstawowej i S1 – rezerwowej, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 78/2 w m. Wychódźc, gm. Czerwińsk n/Wisłą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Wychódźc, na okres 20 lat, w ilościach: Qmah h = 36 m3/h, Qśrd = 200 m3/d, Qmax roczne = 73000 m3/rok

Jednocześnie informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie okoliczności ujawnionych w toku postępowania.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 322, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w postepowaniu poprzez umożliwienie zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia ewentualnych uwag i żądań.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 10.02.2017 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-24.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czerwińsk n/Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
(z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy sposób)
2. Pani Małgorzata Kasperek – Kawałek
Pełnomocnik Prezesa KZGW
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
3. Właściciele powierzchni ziemi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód - działki nr ewid. 45, 46, 51, 53, 55, 56, 74, 75, 76, 77, 78/6, 79, 80/2, 80/3, 81, 326/2 obręb Wychódźc (poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego)
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies