Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Konsultacje społeczne

(Zam: 13.10.2016 r., godz. 11.22)
OGŁOSZENIE
o konsultacjach dot. projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymiStarostwo Powiatowe w Płońsku
zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji nt. projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.


Projekt programu jest dostępny na stronie internetowej powiatu w zakładkach: organizacje pozarządowe i konsultacje społeczne, wywieszony jest na tablicach ogłoszeń w starostwie oraz umieszczony w komunikatach na BIP-ie powiatu. Zostanie również przesłany w formie elektronicznej podmiotom, które udostępniły swój adres poczty elektronicznej.

Termin konsultacji:10 października – 31 października 2016r.

Zasięg konsultacji: Powiat Płoński

Forma konsultacji: otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się 17 października 2016r. o godz. 16.00 w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro - sala konferencyjna – p. 325.


Na otwartym spotkaniu organizacje pozarządowe będą mogły przedstawić swoją opinię na temat ww. programu na rok 2017 oraz wyrazić opinię odnośnie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.Załącznik do Uchwały ………………….
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia …………………….....

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PŁOŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017


Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 powstał w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 z późn. zm.) i jest dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a lokalnym sektorem pozarządowym.

ROZDZIAŁ I
CELE PROGRAMU


Głównym celem wprowadzenia Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 jest podnoszenie poziomu życia i lepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców powiatu płońskiego poprzez :
1. krzewienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Płońskiego,
3. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
4. uzupełnienie działań powiatu w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,
5. zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu środków finansowych ze źródeł innych niż budżet Powiatu Płońskiego.

ROZDZIAŁ II
ZASADY WSPÓŁPRACY


Współpraca Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach:
1. pomocniczości, zgodnie z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Samorządu Powiatu Płońskiego powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast Samorząd Powiatu Płońskiego podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego.
2. suwerenności stron, która oznacza, że Samorząd Powiatu Płońskiego i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami.
3. partnerstwa, co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz współdziałają z organami Samorządu Powiatu Płońskiego przy wykonywaniu zadań publicznych.
4. uczciwej konkurencji, która oznacza, że organy Samorządu Powiatu Płońskiego udzielają wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych.
5. efektywności, w myśl której, Samorząd Powiatu Płońskiego podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności.
6. jawności – zgodnie z którą, wszystkie możliwości oraz zasady współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie dostępnie oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

ROZDZIAŁ III
PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY


1. Podmiotami programu współpracy są:
a) organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje i stowarzyszenia,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzące swoją działalność na terenie powiatu lub na rzecz jej mieszkańców,
c) osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz. 715 oraz z 2015r. poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych i innych podmiotów ze sfery
pożytku publicznego świadczących usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Płońskiego.

ROZDZIAŁ IV
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY


Przedmiotem współpracy władz Powiatu Płońskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
2. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4. konsultowanie aktów prawa miejscowego, jeśli wynika to z odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ V
FORMY WSPÓŁPRACY


1. Współpraca pomiędzy Powiatem Płońskim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być realizowana w formie:
a. powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c. umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d. umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art.33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
e. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
f. konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
g) tworzenia w miarę potrzeb zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Powiatu,
h) utrzymywania aktywnej zakładki na stronach powiatowego portalu www.powiat-plonski.pl pn. „organizacje pozarządowe”,
i) organizowania spotkań przedstawicieli samorządu powiatowego z przedstawicielami organizacji pozarządowych jako miejsca wymiany poglądów między obu stronami (w miarę stwierdzonych potrzeb), jak również prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, szkoleń na rzecz społeczności lokalnej,
j) obejmowania patronatem Starosty Płońskiego inicjatyw organizowanych przez organizacje pozarządowe,
k) promowania przez samorząd działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu jej dobrego wizerunku poprzez udzielanie pisemnych rekomendacji Starosty na uzasadniony wniosek organizacji.
2. Ponadto Powiat Płoński może uczestniczyć w roli współorganizatora w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, organizowanych przez organizacje pozarządowe poprzez:
a) fundowanie nagród, pucharów itp., finansowanych w ramach wydatków promocyjnych powiatu,
b) udzielanie innej pomocy rzeczowej w ramach promocji powiatu.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY ZLECANIA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH


1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w sferach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub odrębnych przepisach.
2. Dotacje, o których mowa w ww. ustawie nie mogą być udzielane na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
b) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
c) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) działalność polityczną i religijną.
3. Otwarte konkursy ofert będą ogłaszane nie wcześniej, niż po uchwaleniu budżetu Powiatu Płońskiego na rok 2017 lub po przedstawieniu projektu budżetu.
4. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Płońskiego informację o nim:
a) opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie powiatu www.powiat-plonski.pl,
b) umieści na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
5. W ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w Starostwie Powiatowym w Płońsku oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie powiatu www.powiat-plonski.pl.
6. Po upływie terminu składania ofert, Zarząd Powiatu Płońskiego powołuje Komisję Konkursową.
7. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert, które przeszły ocenę formalną.
8. Oceny formalnej ofert dokonuje Wydział Ogólno-Administracyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku.
9. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
10. Przed podjęciem uchwały, o której mowa wyżej, Zarząd Powiatu Płońskiego zasięgnie opinii Komisji Konkursowej.
11. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zlecono wykonywanie zadań powiatu wraz z kwotami przyznanymi na ich realizację zostanie opublikowany w BIP-e, na stronie powiatu www.powiat-plonski.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Płońsku.
12. Realizując zlecane przez Powiat Płoński zadania publiczne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są zobowiązane do:
a) przedstawienia harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu realizacji powierzonego zadania w ciągu 14 dni od dnia przyznania dotacji do dnia podpisania odpowiedniej umowy,
b) informowania o dofinansowaniu realizacji zadania z budżetu Powiatu Płońskiego m. in. poprzez:
 informację w mediach, jeżeli będzie taka możliwość,
 informację w wydawanych w ramach realizacji zadania materiałach, publikacjach,
 umieszczanie w miejscu realizacji zadania banera lub standu powiatu,
 ustną informację skierowaną do odbiorców realizowanego zadania.
c) niezwłocznego udostępniania osobom wyznaczonym przez Starostę wszelkich dokumentów związanych z ich realizacją.
13. W imieniu Zarządu Powiatu kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań
publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpowiednie wydziały Starostwa oraz powiatowe jednostki organizacyjne poprzez:
a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok,
c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,
d) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

ROZDZIAŁ VII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT


1. Zarząd Powiatu Płońskiego powołuje uchwałą Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją
2. Do zadań Komisji należy:
a) Ocena i opiniowanie ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
b) Przedłożenie Zarządowi Powiatu Płońskiego opinii w sprawie ofert wymienionych w punkcie a).
3. W skład Komisji wchodzi 2 członków Zarządu Powiatu Płońskiego i 1 przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego oraz 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
4. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby związane z organizacjami pozarządowymi biorącymi udział w konkursie ofert oraz osoby, których stosunek prawny lub faktyczny budzi wątpliwości, co do bezstronności wobec osób przystępujących do konkursu.
5. Wydział Ogólno-Administracyjny i Promocji dokonuje formalnej oceny wniosków. Wydział jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych złożonej oferty. Brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do oceny merytorycznej oferty.
6. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków.
7. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy :
a) ustalenie terminu posiedzenia komisji,
b) nadzorowanie i przyjęcie oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria zawarte w ogłoszeniu ofert na realizację zadań publicznych
8. Jeżeli członkowie Komisji Konkursowej podczas dokonywania swoich czynności zajmą odrębne stanowiska, Przewodniczący może wprowadzić głosowanie jawne. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. Każdy członek Komisji Konkursowej ma prawo do zajęcia odrębnego stanowiska potwierdzonego na piśmie.
9. Posiedzenie Komisji jest protokołowane. Protokolantem może być osoba spoza komisji. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji.
10. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Zarząd Powiatu Płońskiego poprzez określenie w formie uchwały wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji pozarządowych.

ROZDZIĄŁ VIII
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE w 2017r.


1. Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych.
2. Zadania z zakresu kultury fizycznej.
3. Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.
4. Zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

ROZDZIAŁ IX
OKRES REALIZACJI PROGRAMU


Program Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi będzie realizowany przez cały rok 2017.

ROZDZIAŁ X
PLAN WSPÓŁPRACY POWIATU PŁOŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2017


1. W 2017 roku Powiat Płoński w ramach Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi:
a) w sferze pomocy społecznej, w zakresie:
 informowania organizacji pozarządowych o wszelkich działaniach i możliwych do uzyskania formach pomocy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,
 opracowywania i realizacji programów pomocy na rzecz osób zagrożonych przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym,
 organizacji terapii osób niepełnosprawnych zamieszkujących na obszarze powiatu płońskiego, w tym: rehabilitacji, terapii, profilaktyki niepełnosprawności i inwalidztwa,
 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
b) w sferze wspierania działań z zakresu kultury fizycznej, w tym:
- szkoleń, obozów sportowych, treningów i/lub rywalizacji sportowej dla dzieci, młodzieży i/lub dorosłych,
- promocji zdrowego stylu życia poprzez zajęcia i/lub imprezy sportowo-rekreacyjne,
c) w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki w zakresie:
 wspierania realizacji inicjatyw prozdrowotnych dla mieszkańców powiatu płońskiego,
d) w sferze rozwoju kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego,
e) w sferze pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych poprzez:
 informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
 opiniowanie wniosków o dotację ze źródeł zewnętrznych,
 promowanie interesujących programów i inicjatyw,
f) w sferze współrealizacji w partnerstwie (llw miarę potrzeb i możliwości) projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
2. Organizacja konkursu „Wolontariusz Powiatu Płońskiego Roku 2017”.
3. Zarząd Powiatu na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek
organizacji pozarządowych może określić w ciągu roku kolejne zadania i zlecać ich realizację zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ROZDZIAŁ XI
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI


1. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 podmioty mogą zgłaszać Zarządowi Powiatu za pośrednictwem Wydziału Ogólno-Administracyjnego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płońsku.
2. Przed wniesieniem pod obrady Rady Powiatu – Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017, Zarząd Powiatu Płońskiego wystąpi do podmiotów, o których mowa w Rozdziale III, o opinię na temat projektu programu na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r.

ROZDZIAŁ XII
OCENA REALIZACJI PROGRAMU


1. Przed wniesieniem pod obrady Rady Powiatu – Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018, Zarząd Powiatu Płońskiego wystąpi do podmiotów, o których mowa w Rozdziale III, o opinię na temat realizacji programu na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Nr XXII/123/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r.

ROZDZIAŁ XIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wysokość środków na realizację programu współpracy w roku 2017 wyniesie 175.000,00 zł. Kwota ta może zostać zwiększona lub zmniejszona, w zależności od sytuacji finansowej Powiatu Płońskiego oraz ostatecznie określona w budżecie Powiatu Płońskiego na rok 2017.
2. Zarząd Powiatu Płońskiego przedłoży Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni do dnia 30 kwietnia 2018r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies